Alkalna fosfataza#(ALP)

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Spektrofotometrija

Medicinske indikacije

↑ekstrahepatična bilijarna obstrukcija, Paget-ova bolest, osteomalacija, primarni i sekundardni hiperparatiroidizam, trudnoća, period rasta

Tip i kolicina uzorka

S, heparin Plazma 0,2 ml

Stabilnost analita

7 dana na 15-25

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena