Saradnja sa osiguravajućom kućom DeltaGenerali a.d.o.

Poliklinika Neolab je sklopila ugovorom sa Akcionarskim društvom za osiguranje „Delta Generali Osiguranje“ A.D.O. Ovim ugovorom je omogućeno osiguranicima, koji imaju dobrovoljno zdravtveno osiguranje ove kuće, da koriste usluge Poliklinike Neolab bez naplate troškova, osim ako nije drugačije regulisano.

Kako bi ostvarili ovo svoje pravo, osiguranici moraju imati overen i potpisan izveštaj lekara državne ili privatne prakse, koji se odnosi na zahtevana laboratorijska ispitivanja; zatim validnu ličnu kartu i naravno ID karticu osiguravajuće kuće.